fbpx
Razem

Regulamin konkursu na hasztag

Konkurs na grupie „UX writing”

& 1. ORGANIZACJA KONKURSU

1. Organizatorem konkursu prowadzonego na portalu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Dobra Treść Kamila Paradowska, wydawca bloga Dobra Treść, z siedzibą przy ul. Wojciecha 16/6, 70-410 Szczecin, (zwana dalej „Organizatorką”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizatorka.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników i Uczestniczki Konkursu jest Organizatorka.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika lub Uczestniczki do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcie.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie Facebook.com/groups/uxwriting (zwanej dalej “Grupa”).

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizatorka.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami lub Uczestniczkami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Osoba uczestnicząca”).

2. Osoba uczestnicząca oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;

e. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem lub Użytkowniczką portalu społecznościowego Facebook i należy do grupy UX writing.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatorki.

§ 3. NAGRODY

1. W Konkursie przewidziano 1 nagrodę – książkę Michała R. Wiśniewskiego „Zabójcze aplikacje. Jak smartfony zmieniły nasz świat”

– nagroda zostanie wysłana przez Paczkomat InPost lub kurierem na koszt organizatorki konkursu.

3. Informacja o Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na Grupie UX writing, którą administruje Organizatorka.

4. Laureatowi lub Laureatce nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

5. Zwycięzca lub Zwyciężczyni może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu/jej ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“)

2. Pierwszy etap konkursu trwa od 25 stycznia 2022 do 28 stycznia do godziny 10:00 rano. Drugi etap konkursu trwa od 28 stycznia do 3 lutego do 10:00 rano. 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Osoby uczestniczącej w Konkursie jest:

a. W pierwszym etapie: napisanie propozycji 1 hasztagu, który dopełni listę hasztagów katalogujących treści na grupie. 

b. W drugim etapie: zdobycie jak największej liczby punków w głosowaniu w formie ankiety. 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na stronnie dobratresc.com pod adresem:  

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook oraz obecności w Grupie UX writing.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. W pierwszym etapie o przyznaniu nagrody decyduje Organizatorka na postawie jak najlepszej realizacji zadań zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu. W drugim etapie o zwycięstwie zdecyduje głosowanie. 

4. Spośród nadesłanych odpowiedzi Organizatorka wyłoni 5 najciekawszych odpowiedzi (1 etap), a zwycięski hasztag wybierze grupa w głosowaniu gremialnym. 

5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 3 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego w Grupie UX writing. 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika lub Uczestniczki nagrody jest przesłanie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników Konkursu na Grupie – UX writing wiadomości z następującymi danymi:

a. imię i nazwisko

b. adres korespondencyjny

d. adres email

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w ust. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Przyznane w Konkursie nagrody zostaną udostępnione uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatorki informacji, o której mowa w ust. 7.

10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy.

7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORKI

1. Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Osoby uczestniczącej, w szczególności, jeśli ta nie podała prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizatorka oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych

z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizatorka zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,

w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

4. Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizatorka nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatorkę wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatorkę tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 9. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

2. Zgłaszając się do konkursu, Osoba uczestnicząca oświadcza, że nadesłana przez niego odpowiedź jest jego autorstwa oraz że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego tekstu, w tym prawo do zgłoszenia hasła w konkursie.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatorki z dopiskiem

“Konkurs na Facebooku z dnia 25.01.2022 r.”

5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2022 r. i obowiązuje do 5.02.2022 r.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatorki.

4. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Grupie UX writing.

5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatorki: dobratresc.com/2022/01/25 regulamin-konkursu-na-hasztag

Przenoszę komunikację marek na wyższy poziom. Projektuję ich obecność online (strony www, blogi, wideo, podcasty, prezentacje multimedialne) i uczę, jak robić to efektywnie. Pracowałam dla dużych marek: Aviva, Medicover, Bonami, ale także z mniejszych firm z branży IT (Ququplay, Cloudeamons), instytucji kultury i lokalnych przedsiębiorców.